Friends of the Glynn Vivian Art Gallery Join the Friends About the Friends Friends Activities Contact the Friends

The Association of Friends of the Glynn Vivian Art Gallery

Cymdeithas Cyfeillion Oriel Gelfyddyd Glynn Vivian

Anyone who's been to Swansea's Glynn Vivian Art Gallery knows that it's a special place, with its rich collections, absorbing exhibitions, lively activities and now a beautiful modernised building. Anyone who knows it well can't fail to fall in love with it. If you're a Glynn Vivian lover, the Friends of the Glynn Vivian is the place for you.

The Association of Friends is a registered charity established in 1958 and exists to support the Gallery, in many different ways. We:

  • help the Gallery add new items to the collections
  • raise money to promote educational and community activities
  • make regular awards to leading Welsh artists and young, emerging artists
  • share knowledge about the Gallery and art in general

The Glynn Vivian Art Gallery re-opened to the public, to great acclaim, in October 2016. To help the Gallery make the most of the modernised building the Friends launched a special 8-month fundraising campaign. Thanks to generous individual donations and a successful and very enjoyable art auction, the campaign raised over £74,000, which will be used to support learning, conservation and publicity programmes.

Each year we arrange a full programme of talks by artists and art experts, trips, and other events for Friends members. And we make sure we have plenty of fun, too.

Lle arbennig yw Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe – fel y gŵyr unrhyw un sydd wedi ymweld â hi a phrofi ei chasgliadau cyfoethog, ei harddangosfeydd diddorol, ei gweithgareddau bywiog, a bellach ei hadeilad wedi’i foderneiddio’n hardd. Nid allai unrhyw un sy'n gyfarwydd â'r Oriel ond yn cwympo mewn cariad â hi.

Os ydych chi'n caru'r Glynn Vivian, wedyn Cymdeithas Cyfeillion Oriel Gelfyddyd Glynn Vivian, a sefydlwyd yn 1958, yw'r lle i chi. Nod y Cyfeillion, sy'n elusen gofrestredig, yw cynorthwyo'r Oriel, mewn sawl ffordd. Rydym yn:

  • helpu'r Oriel i ychwanegu eitemau newydd i'r casgliadau
  • codi arian i hyrwyddo gweithgareddau addysgol a chymunedol
  • dyfarnu gwobrau i artistiaid blaengar ac ifanc, addawol yng Nghymru
  • rhannu gwybodaeth am yr Oriel a chelf yn gyffredinol

Ail-agorwyd adeilad Oriel Gelf Glynn Vivian ym mis Hydref 2016 ar ôl ei foderneiddio, a derbyn canmoliaeth gan bawb. Er mwyn helpu’r Oriel wneud y gorau o’r adeilad lansiodd y Cyfeillion ymgyrch arbennig dros wyth mis i godi arian. Diolch i roddion hael gan unigolion ac arwerthiant llwyddiannus, difyr iawn, codwyd dros £74,000, a ddefnyddir i gefnogi rhaglenni dysgu, cadwraeth a chyhoeddusrwydd.

Bob blwyddyn trefnwn ni raglen lawn o sgyrsiau gan artistiaid ac arbenigwyr celf, teithiau a digwyddiadau eraill i'r aelodau. Ac wrth wneud hynny rydym yn gwneud yn siŵr y cawn ni digon o hwyl.

© Friends of the Glynn Vivian Art Gallery 2018 | Reg. Charity No. 516492